Մուտք
Որոնում

 <<Top 10>> ամսագրի մասին


<<Top 10>>-ը ամսագիր է որը գրում և ներկայացնում է լավագույն սպորտային 10 թեմաների մասին:
Յուրաքանչյուր թեմայի բնագավառում վերցվում է լավագույն տասնյակը որի մասին ել ներկայացնվում է
ձեզ:Նաև <<Top 10>> ամսագրի մեջ լինում է փոքրիկ նվեր
Ինչու մենք որոշեցինք դնել ամսագրի անունը <<Top 10>>?
Մենք որոշեցինք դնել ամսագրի անունը <<Top 10>> որովհետև այդ ամսագրի մեջ ներկայացվելու են
10 լավագույն թեմաների լավագույն տասնյակի մասին:
Կազմակերպչական
<<Top 10>> ամսագրի համար հատուկ ստեղծվել է էլեկտրոնային հասցե (E-mail)և կայք
Էլեկտրոնային հասցեն (E-mail)կծառայի մեր հետ կապ հաստատելու համար որպեսզի
կատարել առաջարկություններ կամ բողոքներ կամ էլ վերլուծություններ :Ի դեպ էլեկտրոնային հասցեն է

Top10.do.am կայք
Կայք որտեղ Դուք հիմա կարդում եք <<Top 10>> ամցսագրի մասին նույնպես ստեղծվել է ձերկարծիքը
արտահայտելու և ծանոթանալու ապագա թեմաների և նրանց լավագույն տասնյակի հետ :Դուք կարող եք
արտահայտել ձեր կարծիքը ընտրելով ձախ անկյունում տեղակայված <<Ձեր կարծիքը>> հարցման
միջոցով ընտրելով ձեր տարբերակը: Իսկ շրջագայելով կայքում դուք կծանոթանաք թեամենարի մասին:

<<Top 10>> լավագույն 10 թեմաները

Top10@mail.am